Skip to main content

Hits: 11

Oproeping en Agenda ALV Golfclub Spaarnwoude 15 november 2022
20.00 uur           Zaal Waterkant
Zaal open vanaf 19:30 uur.

 1. Opening
 2. Mededelingen van de voorzitter
 3. Ingekomen stukken en voorstellen leden
 4. Goedkeuring notulen ALV 12 mei 2022 (Bijlage)
 5. Bestuurszaken
  • Fonds minder draagkrachtige leden GC Spaarnwoude
  • Wijziging artikel 1 Huishoudelijk reglement, in verband met het nieuwe logo.

Tekstvoorstel:

Het verenigingsembleem stelt een golfspeler voor, in schaduw, deels uitstekende boven de golfbal als omlijsting. De woorden Golfclub Spaarnwoude staan schuin om de golfbal heen. Het embleem is uitgevoerd in groen.

  • Uitkomst Enquête
  • Bestuurssamenstelling
  • Herbenoeming leden Kas Commissie
  • Herbenoeming Katrien van Hoorn lid van de Klachten Commissie / Commissie van Beroep
  • Clubkampioenen
  • Club golfer van het Jaar
  • Afscheid Rob Hulsman;
 1. Financiën 2022 – 2023
  • Stand van zaken Budget 2022
  • Begroting 2023
  • Abonnementen en contributies 2023
 2. Rondvraag
 3. Sluiting

 

Toegang en Stemrecht. Conform artikel 16 van de Statuten hebben toegang tot de Algemene Ledenvergadering: gewone leden; bedrijfsleden; ereleden en theeleden; met uitzondering van hen, die geschorst zijn en behoudens hetgeen in artikel 9 lid 3 is bepaald. De toegang wordt verleend op vertoon van het NGF bewijs van clublidmaatschap 2022, dat tevens dienst zal doen bij eventueel te houden stemmingen. Het bovenstaande betekent, dat u, indien u bij de ingang van de zaal het bedoelde document niet kunt tonen u de toegang tot de vergadering kan worden geweigerd en u niet deel kunt nemen aan stemmingen. Alle leden die de achttienjarige leeftijd hebben bereikt alsmede ereleden hebben een stem. Theeleden en bedrijfsleden hebben géén stemrecht. Het uitbrengen van stemmen bij volmacht is niet toegestaan. Conform artikel 22 van het HR kunnen aan stemmingen deelnemen zij die de presentielijst hebben getekend, met inachtneming van hetgeen in artikel 16 van de Statuten is bepaald.

Bij de ingang van de vergaderzaal liggen twee presentielijsten; één voor stemgerechtigde leden en één voor leden zonder stemrecht. U wordt vriendelijk verzocht er goed op te letten dat u de juiste lijst tekent.

 

Voorstellen leden

Voorstellen dienen tenminste zeven dagen voor de vergadering ter kennis van het Bestuur te zijn

gebracht, bij een door tenminste vijf leden ondertekend schrijven.

 

Namens het Bestuur.

Peter de Lange, voorzitter

Notulen ALV 12 mei 2022