Skip to main content
Nieuws voor ledenActueel

Concept Aankondiging en Agenda ALV 12 mei 2022

By 3 mei 2022No Comments

Hits: 25

Op 12 Mei 2022 om 20.00 uur aan de Waterkant wordt de Algemene Leden Vergadering van de Golfclub Spaarnwoude gehouden

Hieronder de Agenda van de vergadering.

 1. Opening
 2. Mededelingen van de voorzitter
 3. Ingekomen stukken en voorstellen leden
 4. Goedkeuring notulen ALV 4-11-2021
 5. Voorstellen bestuur:
 • Protocol bij klachten
 • Website
 • Lustrum 2022
 • Nieuw logo golfclub

6. Financiën  2021-2022

  • Ledenaantallen mei 2022
  • Resultatenrekening 2021
  • Verslag Kascommissie
  • Voorstel besteding Resultaat 2021
  • Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening 2021 en décharge van de penningmeester
  • Begroting 2022
  • Voorstel besteding bedrag extra activiteiten

7. Bestuurszaken:

 • Herbenoeming Peter de Lange tot voorzitter
 • Benoeming Henri Claassen als bestuurslid
 • Aftreden Ruud van der Heu, als secretaris
 • Benoeming Rick Hoogeveen, tot secretaris

8. Rondvraag

9. Sluiting

Vanaf 1 week voor de ALV liggen de jaarrekening 2021 en de begroting 2022 op het Secretariaat ter inzage.

Toegang en Stemrecht. Conform artikel 16 van de Statuten hebben toegang tot de Algemene Ledenvergadering: gewone leden; bedrijfsleden; ereleden en theeleden; met uitzondering van hen, die geschorst zijn en behoudens hetgeen in artikel 9 lid 3 is bepaald. De toegang wordt verleend op vertoon van het NGF bewijs van clublidmaatschap 2022, dat tevens dienst zal doen bij eventueel te houden stemmingen. Het bovenstaande betekent, dat u, indien u bij de ingang van de zaal het bedoelde document niet kunt tonen u de toegang tot de vergadering kan worden geweigerd en u niet deel kunt nemen aan stemmingen. Alle leden die de achttienjarige leeftijd hebben bereikt alsmede ereleden hebben een stem. Theeleden en bedrijfsleden hebben géén stemrecht. Het uitbrengen van stemmen bij volmacht is niet toegestaan. Conform artikel 22 van het HR kunnen aan stemmingen deelnemen zij die de presentielijst hebben getekend, met inachtneming van hetgeen in artikel 16 van de Statuten is bepaald.

Bij de ingang van de vergaderzaal liggen twee presentielijsten; één voor stemgerechtigde leden en één voor leden zonder stemrecht. U wordt vriendelijk verzocht er goed op te letten dat u de juiste lijst tekent.

Benoeming Bestuursleden

Deze worden gekozen door de algemene vergadering op voordracht van het Bestuur, die daartoe kandidaten stelt. Tegenkandidaten kunnen worden gesteld met dien verstande dat deze bij een door tenminste vijftien stemgerechtigde leden ondertekend schrijven uiterlijk zeven dagen voor de vergadering ter kennis van het Bestuur moeten zijn gebracht. Alleen stemgerechtigde leden kunnen tot bestuurslid worden gekozen. Niet gekozen kunnen worden leden die beroepsmatig bij de golfsport zijn betrokken waardoor zich een ongewenste verstrengeling van belangen zou kunnen voordoen alsmede bedrijfsleden.

Voorstellen leden

Voorstellen dienen tenminste zeven dagen voor de vergadering ter kennis van het Bestuur te zijn gebracht, bij een door tenminste vijf leden ondertekend schrijven.

Namens het Bestuur.

Peter de Lange, voorzitter

02-5-2022