Skip to main content
Nieuws voor leden

Commissie van Beroep en Klachtadviescommissie

By 11 april 2021No Comments

Deze commissies zijn in het leven geroepen om geschillen te kunnen beslechten. De leden ervan worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering en ze treden onafhankelijk op van het bestuur of andere commissies.

De commissie van beroep komt in actie wanneer een lid beroep aantekent tegen het niet toelaten tot het lidmaatschap of opzeggen ervan door het bestuur.  Na het instellen van het beroep bij de secretaris van de commissie hoort de commissie betrokken partijen en doet een bindende uitspraak.

Indien een lid een klacht heeft over een handeling van het bestuur, een commissie of een ander lid kan deze klacht worden ingediend bij het bestuur. Het bestuur beziet eerst of het zelf tot een minnelijke regeling met het lid kan komen. Indien dit niet mogelijk is stuurt het bestuur de klacht naar de klachtadviescommissie. Deze commissie hoort betrokken partijen en brengt vervolgens een advies uit aan het bestuur. Het bestuur kan dit advies overnemen of met vermelding van redenen ervan afwijken en stelt het lid ervan in kennis.

De procedures voor beroep en klachten zijn vermeld in de statuten. Daarbij worden ook voorwaarden en termijnen genoemd die bij instellen van een beroep of indienen van een klacht in acht moeten worden genomen. De secretaris van beide commissies is graag bereid om vragen hierover te beantwoorden.

Han Dalmijn

11 april 2021