Skip to main content

Hits: 17

5 Juli 2024 — Uitnodiging voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 20 Juli 2024.

Aanvang: 15.30 uur

Waterkant Zaal ontvangst vanaf 15.00 uur

A G E N D A

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Goedkeuring notulen ALV 20 april 2024 (bijlage 1)
 3. Bestuurszaken:
  a. Aftreden Rick Hoogeveen – bestuurssecretaris GC Spaarnwoude
  b. Aantreden Fred Kersbergen – voorzitter GC Spaarnwoude
  c. Aantreden Thea Olivier – bestuurssecretaris GC Spaarnwoude
 1. Rondvraag
 2. Sluiting

Link naar de notulen van de ALV van 20 April 2024:

Notulen ALV 20 april 2024

Toegang en Stemrecht. Conform artikel 16 van de Statuten hebben toegang tot de Algemene Ledenvergadering: gewone leden; bedrijfsleden; ereleden en theeleden; met uitzondering van hen, die geschorst zijn en behoudens hetgeen in artikel 9 lid 3 is bepaald. De toegang wordt verleend op vertoon van het NGF bewijs van clublidmaatschap 2024, dat tevens dienst zal doen bij eventueel te houden stemmingen. Het bovenstaande betekent, dat u, indien u bij de ingang van de zaal het bedoelde document niet kunt tonen u de toegang tot de vergadering kan worden geweigerd en u niet deel kunt nemen aan stemmingen. Alle leden die de achttienjarige leeftijd hebben bereikt alsmede ereleden hebben een stem. Theeleden en bedrijfsleden hebben géén stemrecht. Het uitbrengen van stemmen bij volmacht is niet toegestaan. Conform artikel 22 van het HR kunnen aan stemmingen deelnemen zij die de presentielijst hebben getekend, met inachtneming van hetgeen in artikel 16 van de Statuten is bepaald.

Benoeming Bestuursleden. Deze worden gekozen door de algemene vergadering op voordracht van het Bestuur, die daartoe kandidaten stelt. Tegenkandidaten kunnen worden gesteld met dien verstande dat deze bij een door ten minste vijftien stemgerechtigde leden ondertekend schrijven uiterlijk zeven dagen voor de vergadering ter kennis van het Bestuur moeten zijn gebracht. Alleen stemgerechtigde leden kunnen tot bestuurslid worden gekozen. Niet gekozen echter kunnen worden leden die beroepsmatig bij de golfsport zijn betrokken waardoor zich een ongewenste verstrengeling van belangen zou kunnen voordoen alsmede bedrijfsleden. Bij de ingang van de vergaderzaal liggen twee presentielijsten; één voor stemgerechtigde leden en één voor leden zonder stemrecht. U wordt vriendelijk verzocht er goed op te letten dat u de juiste lijst tekent. Voorstellen leden Voorstellen dienen tenminste zeven dagen voor de vergadering ter kennis van het Bestuur te zijn gebracht, bij een door ten minste vijf leden ondertekend schrijven.

Namens het Bestuur,
R. Heezius, vice-voorzitter