Skip to main content

Hits: 100

1 November 2023 — Hierbij vindt U, als lid na het inloggen, de uitnodiging, agenda en betreffende stukken van de komende ALV op 16 november a.s.

 

Uitnodiging en Agenda ALV Golfclub Spaarnwoude 16 november 2023

 

Tijdstip: 20.00 uur

Locatie: Zaal Waterkant

Zaal open vanaf: 19.30 uur

 

 1. Opening
 2. Voortgang nieuwbouw
 3. Mededelingen van de voorzitter
 4. Goedkeuring notulen ALV 13 april 2023 (Bijlage)
 5. Bestuurszaken
 6. Herbenoeming Rob Heezius
 7. Aftreden Han Rozemeijer
 8. SWOT CG Spaarnwoude (Bijlage)
 9. Clubgolfer van het jaar
 10. Clubkleding + richtlijnen sponsors
 11. Jeugdplan
 12. Financiën 2023 – 2024
 13. Tussenstand financiën 2023 en begroting 2024
 14. Contributie GC Spaarnwoude 2024 (Besluit ALV)
 15. Abonnementen baan
 16. Herbevestiging kascommissie (n.a.v. ALV 13 april)
 17. Rondvraag
 18. Sluiting

 

Notulen ALV 13 april 2023

SWOT CG Spaarnwoude

contributie 2024

 

Toegang en Stemrecht

Conform artikel 16 van de Statuten hebben toegang tot de Algemene

Ledenvergadering: gewone leden; bedrijfsleden; ereleden en theeleden; met uitzondering van hen,

die geschorst zijn en behoudens hetgeen in artikel 9 lid 3 is bepaald. De toegang wordt verleend op

vertoon van het NGF bewijs van clublidmaatschap 2023, dat tevens dienst zal doen bij eventueel te

houden stemmingen. Het bovenstaande betekent, dat u, indien u bij de ingang van de zaal het

bedoelde document niet kunt tonen u de toegang tot de vergadering kan worden geweigerd en u

niet deel kunt nemen aan stemmingen. Alle leden die de achttienjarige leeftijd hebben bereikt

alsmede ereleden hebben een stem. Theeleden en bedrijfsleden hebben géén stemrecht. Het

uitbrengen van stemmen bij volmacht is niet toegestaan. Conform artikel 22 van het HR kunnen aan

stemmingen deelnemen zij die de presentielijst hebben getekend, met inachtneming van hetgeen in

artikel 16 van de Statuten is bepaald.

Bij de ingang van de vergaderzaal liggen twee presentielijsten; één voor stemgerechtigde leden en

één voor leden zonder stemrecht. U wordt vriendelijk verzocht er goed op te letten dat u de juiste

lijst tekent.

Voorstellen leden

Voorstellen dienen ten minste zeven dagen voor de vergadering ter kennis van het Bestuur te zijn

gebracht, bij een door ten minste vijf leden ondertekend schrijven.

Namens het Bestuur,

P. de Lange, voorzitter